งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

S__16629861

ประกาศที่นั่งสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1-2560  ณ ศูนย์จัดสอบเชียงใหม่
สอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดสอบ  อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาเข้าห้องสอบ  รอบเช้า N4  N5                  เวลา 08.40 น.
                               รอบบ่าย N1  N2 และ  N3    เวลา 13.10 น.
หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนำใบเข้าห้องสอบและหลักฐานการแสดงตน เช่นบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา มาแสดงด้วย

ส่งมอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2560- 2562

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารฯ ประจำปี 2558-2560 ได้ทำการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ประจำปี 2560-2562

ต้อนรับสมาชิกใหม่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา

ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่แก่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

S__7454904

ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

  • นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระดับมัธยมศึกษา N.I.Y.E Youth Exchange Project 2017  รายละเอียด
  • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2018) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด
  • ทุน Japanese Government Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation (FY 2018) ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย รายละเอียด